Giron Consult Mobil 2

CV Alf Brycke

Jag har lång och gedigen erfarenhet av bygg och anläggningsbranschen, de första åren som yrkesarbetare, och senare som lagbas och arbetsledare, bitr. Platschef och produktionssamordnare i små som riktigt stora projekt.
 
Min starka sida är att jag ser möjligheter i personer runt omkring mig och i de situationer vi har stått inför. Jag jobbar utefter att alla är betydelsefulla och en del i helheten som behövs för att lyckas.

Jag har nyligen fått uppdaget av Boverket att vara ambassadör för en justare projektkultur, i en satsning för att minska skador, fel och brister som kostar 111 miljarder om året.

Alf Brycke
Glose 375
442 73 Kärna
E-post: alf.brycke@gironconsult.se
Telefon: 0708-22 61 60
www.gironconsult.se

För Giron Consult  från 2019 :

Handelshögskolan, anslutning Västlänken, Trafikverket, Akademiska Hus och Serneke

Entre till Västlänken under kommande ny del av Handelshögskolan 
Fram till 31 oktober 2023 har Alf Brycke haft uppdrag som biträdande platschef med ansvar för produktion och KMA. Alf har lagt fokus på KMA som ryggraden i produktionen där Kvalitet, miljö och arbetsmiljö är själva grundvärdena för att lyckas med en lönsam, säker och trivsam arbetsplats. Beställare: Serneke, Trafikverket och Akademiska Hus 

Ambassadöruppdrag för Boverket i kampanjen för en schystare projektkultur i byggbranschen

Fel, brister och skador i byggbranschen  kostar 111 miljarder kronor om året. Enligt Boverket, CMB och IQ Samhällsbyggnad är ett värdebaserat ledarskap en nyckel till en god projektkultur där medarbetare är motiverade och engagerade. En god projektkultur kommer att minska förekomsten av fel, brister och skador. Alf Brycke bidrar med kunskaper och sin långa erfarenhet från branschen.

Handelshögskolan, anslutning Västlänken, Trafikverket, Akademiska Hus och Serneke

Entre till Västlänken under kommande ny del av Handelshögskolan 
Bitr.platschef 2:a skiftet forcering. Arbetsledning schakt, smide pålnings-arbeten, jordschakt och berguttag, grundvattensänkning, infiltration och ansvarig för länsvatten och vattenreningsanläggning. Totalt schaktdjup 25 meter. Beställare: Serneke, Trafikverket och Akademiska Hus

Kulverten Östra sjukhuset, Västfastigheter

Byggnation av förbindelsekulvert mellan sjukhusfastigheter
Arbetsledare, schakt, smide, grovbetong, spont och pålnings-arbeten, ansvarig för länsvatten och vattenreningsanläggning. Totalt schaktdjup tio meter. Etappvis schakt med skyddsbetong, VA och justering för bottenplatta kulvert. Beställare: Serneke.

Skulltorpsmotet E20 Serneke, Partille kommun

Avslutande arbeten Skulltorpsmotet E20
Arbetsledare/produktionssamordnare, vägräckes-arbeten, VA, kanalisation, övergripande ansvar för trafikanordningar. Beställare: Serneke       

Lv 115 Båstad, Trafikverket

Byggnation av rondell i centrala Båstad.
Arbetsledning/produktionssamordnare, byggnation av rondell med tillfartsvägar VA, kanalisation, finplanering och asfaltering av allmänna ytor och gång- och cykelbanor. Övergripande ansvar för trafikanordningar. Beställare: Serneke.

Eds Allé Upplands Väsby, Midroc  

Byggnation av flerbostadshus med markanläggning Upplands Väsby
Arbetsledare, schakt VA, väg samt finplanering med asfaltering. Beställare: Serneke.

Anställd Serneke 2015-2019:

Ledningsomläggning Karlastaden, KSU Serneke

Omläggning kommunalt stamledningsnät förbi ny stadsdel 
Övergripande arbetsledning med VA, vatten 300, betong 1200, gas 300, el, sopsug, fjärrvärme, övrig kanalisation. Spontad schakt och schakt i spont-kassetter, projektering av återställning med allmänna gång- och cykelbanor, vägar med tillgänglighetskrav. Övergripande ansvar för trafikanordningar.

Borås Värmekraftverk Sobacken, Borås Energi och Miljö

Grundläggning av nytt värmekraftverk
Arbetsledning under produktions-forcering, schakt, VA, fjärrvärme, kanalisation och justering för grundläggning.

Rondell Hallinden, Trafikverket

Byggnation av ny rondell

Arbetsledning, schakt och byggnation av väg och rondell med VA, kanalisation, finplanering och asfaltering. Övergripande ansvar för trafikanordningar.

Sörredsmotet väg 155 Öckeröleden, Trafikverket

Omläggning av kommunalt stamledningsnät 
Övergripande arbetsledare, schakt och sprängningsarbeten för omläggning av kommunens VA-stamledningar, vatten 800, betong 1200 ut till västra Hisingen och öarna, samt kanalisation och kabelförläggning till Preem-raff och Volvo. Huvud-gasledningar för Swedgas och Gbg Energi. Övergripande ansvar för sprängning vid trafik och intilliggande gasledningar.

Port Entry Skandiahamnen, Gbg Hamn

Byggnation av ny gate med lastbilskontroll
Arbetsledare, schakt, pålning, VA, fjärrvärme, kanalisation, justering för grundläggning, finplanering och asfaltering.

Egen firma Alfs Markservice 1991-2015:

Rambergsvallen Bravida Arena, Higab

Byggnation av Bravida arena
Arbetsledare och samordnare stomme-montage, schakt för grund-läggning, VA, kanalisation och fjärrvärme, samverkan med stomme-montering. Finplanering och återställnings-arbeten. Beställare: BRA Mark.

Angereds torg, Västtrafik

Nybyggnation av buss och spårvagnsterminal 
Lagbas för VA och finplanering av hållplatser med anslutande vägar och gångytor. Beställare: Skanska.

Ombyggnation, HSB Vänortsgatan Mölndal

Ombygnation av innergårdar och parkeringsplatser
Arbetsledare, schakt för VA och parkeringsytor, finplanering och återställnings-arbete. Beställare: Skanska.

Reservkraftverk, Östra sjukhuset

Nybyggnation av reservkraftverk 
Arbetsledare, schakt, VA, grundläggning och vägar, finplanering och återställnings-arbete. Beställare: Skanska.   

Bostadsområde Ullstorp, Kungälv

Nyproduktion av bostadsområde
Arbetsledare, schakt, VA, grundläggning för hus och infartsvägar, finplanering och återställnings-arbete. Beställare: Skanska.

GC-banor Hisingen, Trafikkontoret Gbg Stad

Produktion av gång- och cykelbanor Eketrägatan - Götaälvbron
Arbetsledare, schakt och justering GC-banor. Beställare: NCC Construction.

Asfalteringsarbeten i och runt Göteborgsområdet

Asfalteringsarbeten med maskinlag och handläggning
Yrkesarbetare, Asfaltsläggare. Beställare: NCC Roads.

Bostadsområde BoKlok, Nödinge

Nyproduktion av bostads område BoKlok
Arbetsledare, schakt, VA, grundläggning för hus och infartsvägar,  finplanering och återställningsrbete. Beställare: Skanska.

1993-1995 Militärtjänsten, FN-tjänst i Bosnien

1987-1991 Anställd Skanska, yrkesarbetare

Kontakta mig så berättar jag mer!